Miljöpartiet

Gå till Startsidan
Tillbaka till partiernas berättelser

Här är de berättelser som inkommit från Miljöpartiet över politiska frågor de är stolta över att ha drivit.

För att läsa någon berättelse bara klicka på den rubrikrad du är intresserad av.

Köp inte Ängelholms flygplats!
Sälj inte Öresundskraft!
Helsingborgsförslaget – vår idé!
Förbättrad demensvård i Helsingborg
Privatisering
Kvalitetsuppföljning
En fast omsorgskontakt

Köp inte Ängelholms flygplats!
Peab, som ägt flygplatsen sedan 2011, hade under flera år haft negativa siffror för flygplatsen. Under corona-pandemin insåg de att det inte fanns en framtid i flygplatsen, vilket de signalerade. Då började kommunledningarna i nordvästra Skåne att snickra ihop ett förslag om att köpa flygplatsen av Peab. Med bakgrund av klimatkrisen som kräver sänkta utsläpp och den dåliga ekonomiska situationen i bolaget valde Miljöpartiet att från början högljutt bjuda på motstånd. Tillsammans med partikollegor i de andra köpar-kommunerna agerar vi samfällt för att motverka en försäljning. Flera kommuner backade och partier i många kommuner var inte eniga med sina partikamrater i andra kommuner. Köpet genomfördes, men MP har fortsatt kämpa för att det offentliga inte ska äga en flygplats. I början av 2021 fick vi med oss en majoritet med oss på att successivt försöka sälja våra aktier till näringslivet. Vår bedömning är att det är ohållbart för kommunerna att kvarstå som ägare och vi väntar på vilken kommun som väljer att lämna först.

Tillbaka till toppen

Sälj inte Öresundskraft!
Efter valet 2018 pratade den styrande Alliansen och S om planer på att sälja Öresundskraft i flera månader. När frågan kom till Miljöpartiet behövde vi inte någon lång betänketid: den planerade försäljningen måste stoppas och vi är beredda att agera kraftfullt. Från beslutet i februari 2019 om att påbörja en försäljning till att processen avslutades var Miljöpartiet aktiva med debattartiklar, motioner, interpellationer, kampanj och namninsamling. Tillsammans med ett imponerande folkinitiativ och samarbete med andra partier som var emot en försäljning lyckades vi helsingborgare vinna en folkomröstning med historiska siffror. 

Tillbaka till toppen

Helsingborgsförslaget – vår idé!
Miljöpartiet var med och styrde Helsingborg 2014-2018 och hade ordförandeskapet i demokratiberedningen. Helsingborg saknade en funktion där helsingborgare kunde lämna förslag till politiken. Vi tittade på andra kommuner som hade sådana funktioner och tittade framförallt på Malmö, som hade något som kallades Malmöinitiativet, men det vågade vi såklart inte erkänna och maskerade det genom att döpa vårt förslag till Helsingborgsförslaget. I förhandlingarna med de andra partierna som då styrde Helsingborg blev det tydligt att det inte skulle vara möjligt att medborgarförslagen skulle bli politiska förslag per automatik. Det tyckte vi, men bedömde att det var bättre att få igång förslagen. Men efteråt har vi lagt förslag på de korrigeringar som vi egentligen ville ha med i förslaget från början: att varje förslag som når ett visst antal röster ska behandlas politiskt i ansvarig nämnd. 

Tillbaka till toppen

Förbättrad demensvård i Helsingborg
Miljöpartiet lyfte strax efter valet fokus kring stadens låga andel demensplatser, endast ca 10 % demensplatser av stadens vårdboendeplatser mot jämförbara kommuner som låg på ca 40 %. Risken att insjukna i demenssjukdom ökar med stigande ålder och antal personer med demenssjukdom ökar. Vid demenssjukdom har de äldre ett behov av en anpassad boendemiljö och av personal med utbildning inom demenssjukdomar och bemötande. På våra vårdboende bör det vara möjligt för äldre personer att själva kunna gå ut och röra sig fritt. Det handlar om ett värdigt åldrande. Vi har varit drivande fram till det mål som nu är antaget, att under mandatperioden nå upp till 40 % demensplatser av stadens ca 1 200 vårdboende platser. Inte nog med detta utan vi har nu en antagen demensstrategi och staden marknadsförs som en demensvänlig stad.

Tillbaka till toppen

Privatisering
Miljöpartiet har drivit på återtagandet av Valltorps vårdboende. Attendos drift av Valltorps vårdboende har fått allvarlig kritik både via klagomål och via IVOs granskning av boendet. Det visade sig även att flera äldre med demenssjukdom bodde på vårdboendet trots att Attendo saknade tillstånd från IVO att driva  vårdboende för äldre med demenssjukdom. Återtagandet av Valltorp innan avtalstiden slut var en vinst för de boende och för oppositionen.

Tillbaka till toppen

Kvalitetsuppföljning
Miljöpartiet har vid upprepade tillfällen krävt en utökad kvalitets- och avtalskontroll av stadens entreprenader inom vård och omsorg. Men yrkanden har avslagits i nämnd och initiativärenden har inte lyfts till nämndens dagordning. Miljöpartiets åsikt är att den nuvarande kvalitetsplanen har för svag uppföljningsdel. Vi vill se en högre grad av både privata och offentliga verksamheter. Idag utreds olika driftsformer inom vårdboende. Ett uppdrag som vi inte ställde oss bakom pga. kvalitet inte fanns med som vägledande parametrar för uppdraget.

Tillbaka till toppen


En fast omsorgskontakt
För att minska antalet personal som besöker äldre lade Miljöpartiet i januari 2021 fram ett ärende i nämnden om att införa en “Fast omsorgskontakt” under 2021. Genom en enkel åtgärd kunde detta införas i år. En kontaktperson som samordnar insatserna runt den äldre har funnits under många år, men vi ansåg att det var dags för en förstärkning inom områden som kompetens och kontinuitet. Miljöpartiets initiativärende gick inte igenom, men efter nämnden frågade Omsorgsdirektören vilket hennes uppdrag skulle bli: “Ska vi införa en Fast omsorgskontakt under 2021?” Svaret blev ja. Miljöpartiet tackar då resultatet blev som vi avsett.
Bakgrund: Regeringen har lagt fram ett lagförslag om att införa en undersköterska med ansvar för samordningen av insatserna runt äldre personer som har hjälp och stöd av hemtjänst, samt för att öka kontinuiteten vid besöken hos den äldre. Förslaget är att kravet om undersköterskekompetens införs den 1 januari 2030 och i övrigt den 1 januari 2022.  

Tillbaka till toppen

%d bloggare gillar detta: