Vänsterpartiet

Gå till Startsidan
Tillbaka till Partiernas berättelser

Här är de berättelser som inkommit från Vänsterpartiet över politiska frågor de är stolta över att ha drivit.

För att läsa någon berättelse bara klicka på den rubrikrad du är intresserad av.

Ångfärjan som en mötesplats för helsingborgarna
Vi ville utvärdera privatiseringen av Entek
Förkorta arbetstiden
Återtagandet av vårdboendet Valltorp
Skapa en likvärdig skola
En ny ekonomisk politik
Trygghet och säkerhet
Det kommunala energibolaget Öresundskraft

Ångfärjan som en mötesplats för helsingborgarna
Turerna var många kring vad som skulle hända på platsen där ett kongresshus och ett hotell nu står. Vänsterpartiet tog tidigt ställning för att Ångfärjestationen skulle bevaras och vi ville att platsen skulle bli en mötesplats för helsingborgarna. Vi stödde de olika namninsamlingarna och röstade i kommunfullmäktige för att folkomröstning skulle hållas om vad som skulle hända på platsen.
Våren 2014 föreslog vi ett omtag och lanserade ett förslag på ett nytt stadsbibliotek på platsen. Vi föreslog också att en alternativ placering för ett kongresshus skulle kunna vara på H+-området, exempelvis i Oceanhamnen. Både M, Fp, KD och S stod tyvärr fast vid ett kongressbygge just på Ångfärjetomten och vi fick inte heller stöd av andra partier för ett bibliotek.

Tillbaka till toppen


Vi ville utvärdera privatiseringen av Entek
Våren 2007 antog den då styrande majoriteten i kommunfullmäktige en ny konkurrenspolicy. Eftersom kommunen ville konkurrensutsätta allt från städning och mat till driften av gator och parker så fattades senare samma år ett beslut om att den enhet inom staden som hittills skött detta, Entek, skulle avvecklas. Som skäl för konkurrensutsättningen angav den styrande majoriteten att man ville öka kvaliteten, kreativiteten och kostnadseffektiviteten i stadens verksamheter.
År 2010 var Entek helt avvecklat och vi tyckte därför att det 2015 var dags att utvärdera resultatet. Hade det blivit både bättre och billigare än att producera tjänsterna i egen regi? I en motion till kommunfullmäktige förde vi därför fram kravet på en utredning och en utvärdering. Vi ville helt enkelt veta om de skäl som angavs för entreprenadutsättningen hade infriats. Det var de blågröna inte alls intresserade av och vår motion avslogs därför.

Tillbaka till toppen


Förkorta arbetstiden
Sedan 1919 är det åtta timmars arbetsdag som gäller i Sverige. I Helsingborg hade vi i slutet av 1990-talet ett tre-årigt försök med trettiotimmarsvecka på Fredriksdalshemmet. Både personal och de äldre var mycket nöjda och en enig vård- och omsorgsnämnd ville gå vidare med arbetstidsförkortningen i full skala inom vård- och omsorgsförvaltningen. Men det stoppades tyvärr av kommunfullmäktige.
Vänsterpartiet har i Helsingborgs kommunfullmäktige under flera år i motioner och i budgetförslag lagt fram förslag om att starta med försök inom en enhet inom vård- och omsorgsnämnden. Hittills har vi inte lyckats få gehör för detta. Men vi kommer att fortsätta eftersom vi är övertygade om att en arbetstidsförkortning ger fler jobb, gör heltid till deltid och gynnar folkhälsan.

Tillbaka till toppen


Återtagandet av vårdboendet Valltorp
Den 1 december 2016 togs det kommunala vårdboendet Valltorp över av Attendo efter att alliansen och Miljöpartiet röstade igenom en privatisering. Vänsterpartiet var emot, men har endast en ersättarplats i vård- och omsorgsnämnden och fick därför endast lägga en protokollsanteckning i ärendet. Det tog inte lång tid innan klagomålen från anhöriga och hyresgäster började höras. Efter både kvalitetsgranskningar av kommunen och IVO, inspektionen för vård- och omsorg, la S år 2019 ett initiativärende om att återta Valltorp i kommunal regi innan avtalet gått ut. S fick stöd av Mp och Sd, samt V genom protokollsanteckning. Under våren 2020 tog kommunen tillbaka Valltorp i kommunal regi. Då hade kommunen fått bära de kostnader som det innebär att handlägga och utreda brister samt ett vite då vi var tvungna att bryta avtalet för att återta Valltorp.

Tillbaka till toppen


Skapa en likvärdig skola
Vänsterpartiet lämnade in en motion om att vi vill att en utredning görs med syftet att på allvar bryta segregeringen och öka likvärdigheten inom Helsingborgs stads grundskolor, samt att slopa det fria skolvalet inom grundskolan. Sverige har tidigare haft en av världens mest jämlika skola och hade då mycket goda skolresultat, vi vill se en jämlik skola i alla områden. Tyvärr vann motionen inte gehör i kommunfullmäktige.

Tillbaka till toppen


En ny ekonomisk politik
Vänsterpartiet menar att vi måste bort från tänkandet att vår stad ska drivas som ett företag där marknadsföring, ekonomiskt överskott och låg skatt är viktigare än medborgarnas behov av en god välfärd. Stadens budget blir då en ”svältkost” som verksamheterna ska anpassa sig till genom ständiga nedskärningar. De yrkade vi under årsredovisningen på kommunfullmäktige i april att överskottet under 2021 skulle kunna användas både till projekt, tillfälliga insatser och långsiktiga insatser. Detta följde vi upp genom att kraftigt sänka överskottet till 0,4% i vårt budgetförslag för 2022 för att kunna ge mer pengar till välfärden.

Tillbaka till toppen


Trygghet och säkerhet
Vänsterpartiet har varit positiva till de trygghetspaket som beslutats i kommunfullmäktige och ska göra vår stad till en tryggare plats. Vi har varit noga med att dessa trygghetspaket måste utvärderas och vid behov förändras över tid. Vi har också tryckt extra mycket på det förebyggande arbetet. I kommunens säkerhetsråd har vi även kontinuerligt lyft dessa frågor. Vi lyfter dessa frågor för att alla i vår stad ska uppleva trygghet oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etniskt tillhörighet, trosuppfattning eller funktionsvariation.

Tillbaka till toppen


Det kommunala energibolaget Öresundskraft
Vänsterpartiet var först av alla politiska partier med att meddela att det var ett absolut nej till en försäljning av Öresundskraft. Därför var det en självklarhet för partiföreningen och våra parlamentariker att aktivt stödja folkinitiativet för en folkomröstning. Intentionerna om att sälja energibolaget togs inte upp i valrörelsen 2018 trots att försäljningsprocessen hade startat. De styrande föreslog en valsedel med argumenterande text som först efter kritik togs tillbaka. De valde också datum för Folkomröstningen precis efter julhelgerna.
Vänsterpartiet Helsingborg var med och arrangerade Folkets fullmäktige i samarbete med S och Mp. Våra medlemmar var aktiva i att stödja folkinitiativet och samla namn för en folkomröstning. Vi hade besök av dåvarande partiledare Jonas Sjöstedt som höll en föreläsning 10 december 2019 och Vänsterpartister från hela Skåne engagerade sig helhjärtat i valrörelsen. Vi hade mellan 2-12 januari ett Valcafé på Södergatan och gav också ett bidrag på 10000 till folkinitiativet. Efter resultatet av folkomröstningens krävde vi att den moderate styrelseordförande skulle avgå. Vänsterpartiet reagerade efter avslöjande om att Öresundskrafts ordförande Björn Eisner, M, och vice ordförande Sofia Kamlund, Mp, ifrågasatte att Helsingborgs Dagblad publicerade information om Öresundskraft och hotade med att polisanmäla tidningen. Efter denna attack mot den fria journalistiken krävde vi hela styrelsens avgång.

Tillbaka till toppen

%d bloggare gillar detta: