H22

Gå till Startsidan

Detta är en beskrivning över projektet H22 gjord av Soraya Axelsson, ansvarig för H22

POLITISKA BESLUT GÄLLANDE H22

Kommunfullmäktige beslutade den 13-14 juni 2017

att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram och redovisa ett beslutsunderlag för genomförandet av en mässa och mötesplats i form av H22.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2019

att disponera utdelningen från Helsingborgs Hamn, 250 miljoner, till i ärendet redovisat ändamål

att ge HSFAB i uppdrag att föreslå aktieutdelning till staden om sammanlagt 250 miljoner fördelat på 2020, 2021 och 2022 för att täcka kostnaderna för H22 och nämndernas utvecklingsarbete;

att ge HASAB i uppdrag att på stadens uppdrag projektleda och genomföra stadsmässan H22 i enlighet med intentionerna i förstudien; samt

att ge stadens samtliga nämnder i uppdrag att ta fram välfärds- eller stadsutvecklingslösningar i enlighet med uppdraget beskrivet i till ärendet hörande tjänsteskrivelse.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 april 2020

att de resurser som är avsatta år 2020 för nämnderna inom ramen för H22, även ska kunna användas av nämnderna för innovativa lösningar kopplade till coronakrisen.

VAD ÄR H22?

H22 är Helsingborgs stora välfärdssatsning de kommande åren där vi vill utveckla morgondagens lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. Det betyder att vi testar och utvecklar nya lösningar som kommer Helsingborgarna till gagn. Allt det arbete som görs under åren fram till 2022 kan bli innehåll till H22 City Expo, men lösningarna är inte enbart framtagna för stadsmässans skull, utan det viktigaste är att det är satsningar som ger långsiktigt positiva effekter för de som bor och verkar i Helsingborg.

VARFÖR H22?

Samhället står inför stora utmaningar. De offentliga intäkterna minskar eftersom andelen barn och äldre blir fler jämfört med den arbetade befolkningen som betalar skatt. Detta innebär ett tuffare ekonomiskt läge för alla kommuner i Sverige, även Helsingborg. Samtidigt ökar invånarnas förväntningar på enklare, snabbare och mer flexibel service. Dessutom står världen inför stora klimatutmaningar och en teknikutveckling som kommer att förändra vårt sätt att leva och arbeta. För att ta oss an dessa utmaningar så krävs förändrade arbetssätt och smartare välfärdslösningar. Därför behöver staden arbeta med hållbar välfärds- och stadsutveckling. För att lyckas måste staden ta bort sådant som inte genererar tillräckligt mycket värde, utveckla mer effektiva arbetssätt och ge utrymme för tester och innovation. Det krävs nya former av samarbeten, både lokala, nationella och internationella.

VAD MENAS MED EN SMARTARE STAD?

En smartare stad är en stad som sätter fokus på:

Att skapa livskvalitet, och utgår från behoven hos människorna som bor där.
Att uppnå de globala hållbarhetsmålen
innovation för att utveckla välfärden och staden teknologi som ett medel för att skapa bättre service och tjänster.
Att skapa engagemang hos invånare, kollegor, näringsliv, föreningsliv och akademin i utvecklandet av staden en stads förmåga att vara både möjliggörare och utförare.

VARFÖR HETER DET H22?

H:et står för Helsingborg. 22 anspelar på år 2022 när stadsmässan H22 City Expo ska genomföras. H22 är också en blinkning till de tidigare mässorna H55 och H99, även om de var mer avgränsade mässor. H22 är en större satsning som visar upp en hel stad och dess satsning på innovation, nu och i framtiden.

VAD ÄR H22 CITY EXPO?

H22 City Expo är en internationell stadsmässa i Helsingborg som pågår i 35 dagar i maj-juli 2022. Det är också en plattform för att visa upp innovationsarbete och nya lösningar. Fokus är på framtidens välfärds- och stadsutvecklingslösningar – hur innovation kan hjälpa oss att skapa livskvalitet i vardagen för alla Helsingborgare.

VAR SKA STADSMÄSSAN HÅLLAS?

H22 City Expo utgår från tre fysiska huvudområden: Oceanhamnen, Drottninghög och SeaU. Det kommer också att finnas ett cityområde i de centrala delarna av Helsingborg och några utvalda platser runt om i staden och regionen (Skåne och Greater Copenhagen), så kallade satelliter.

HUR GYNNAS INVÅNARNA AV H22?

Hela H22 satsningen är till för invånarna, för att vi vill göra Helsingborg till en ännu bättre stad att leva, verka och bo i. H22 och H22 City Expo handlar om människorna i Helsingborg. Fokus ligger på framtidens välfärds- och stadsutvecklingslösningar och hur innovation kan hjälpa oss i arbetet med att skapa livskvalitet i vardagen för alla i Helsingborg.

VARFÖR ÄR SATSNINGEN INTERNATIONELL TROTS ATT DEN HANDLAR OM VÅRA INVÅNARE?

Helsingborgs stad har en hög ambition och vilja att bli bättre. Det kan kräva globala samarbeten för att kunna generera lokala förbättringar. Ett exempel är möjligheten att utveckla skolan med hjälp av artificiell intelligens. Sverige ligger inte längst fram när det kommer till forskning inom området. För att lära av de bästa måste vi blicka utanför landets gränser.

H22 är vårt sätt att kraftsamla kring de globala hållbarhetsmålen och skapa samarbeten som löser utmaningar på både lokal och global nivå. H22 handlar lika mycket om att vi ska lära oss av andra som att vi ska dela med oss av våra erfarenheter.

PÅ VILKET SÄTT ARBETAR H22 MED PARTNERS?

Utgångspunkten för att ett företag eller en organisation ska kunna bli partner till H22 är att de har en satsning på innovation och utveckling som driver den egna branschen framåt, men som också bidrar till att utveckla Helsingborg till en smartare och mer hållbar stad. Partners kan antingen bidra med satsningar som implementeras i staden eller använda staden som testbädd. H22:s partners kommer att bidra med olika satsningar som på kort och lång sikt bidrar till Helsingborgs utveckling och Helsingborgarnas livskvalitet.

VILKA PARTNERS ARBETAR H22 MED

I april 2020 har H22 ca 60 olika partners. Lokala, nationella och globala. Partnerskapen bygger på att skapa samarbetsprojekt som på olika sätt utvecklar Helsingborg och välfärden i Helsingborg. Här kan du läsa mer om H22:s partners: https://h22.se/partners-sv/

VAD MENAS MED TESTBÄDD?

En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag och andra organisationer kan samarbeta, testa nya produkter, tjänster eller processer.

VILKA SATSNINGAR SKER I HELSINGBORG KOPPLAT TILL H22?

Det pågår många satsningar kopplat till H22 som drivs av stadens förvaltningar och hel/delägda bolag. Här kan du läsa mer om projekt som på olika sätt är knutna till stadens gemensamma satsning H22: https://h22.se/projekt/ Sidan kommer att fyllas på med projekt kontinuerligt.

HUR STOR ÄR BUDGETEN FÖR H22?

132 miljoner – innovationsarbete

132 miljoner investeras i förvaltningarnas innovationsarbete under åren 2020-2022. Pengarna fördelas utifrån nämndernas/förvaltningarnas storlek, och tilldelningen sker över tre år. Pengarna är öronmärkta till innovationsarbete som ska bidra till utvecklingen av framtidens välfärds- och stadsutvecklingssatsningar.

118 mkr – The making of a smarter city / City Expo

118 miljoner investeras i H22 arbetet som innebär att skapa nya internationella samarbeten, skapa nya partnersamarbeten och planera och genomföra H22 City Expo under 35 dagar. Detta arbete bidrar till en förbättrad välfärd för Helsingborgarna och en stärkt samhällsutveckling.

Förberedelsearbetet fram till 2022 innebär bland annat att:

Engagera Helsingborgarna i arbetet med att utveckla staden och H22 City Expo.

Engagera näringsliv, föreningsliv, medarbetare och akademi i arbetet att utveckla staden och H22 City Expo.
Driva och stötta initiativ och projekt som bidrar till att Helsingborg blir en av Europas mest innovativa städer.
Stärka Helsingborgs position internationellt och skapa nya internationella samarbeten.

HUR FINANSIERAS H22?

De 250 miljonerna finansieras från en aktieutdelning från Helsingborgs hamn som beslutades av 2018. Aktieutdelningen är av engångskaraktär och kan därför inte användas till drift eller satsningar som ökar förvaltningarnas löpande utgifter. Pengarna tas alltså inte från förvaltningarnas ordinarie budget.

VILKA EFFEKTER KOMMER H22 ATT HA?

Det är såklart svårt att beräkna effekterna i förväg innan något är färdigt. Men vi vet att H22 både har effekt på kort och lång sikt. Här beskrivs några olika effekter

H22 bidrar till långsiktig tillväxt

Nu liksom i framtiden kommer konkurrensen om VAR näringslivets satsningar förläggs att vara stor. Efter coronakrisen kommer konkurrensen vara ännu större. H22 gör Helsingborg relevant som stad, även i konkurrens med de större städerna.

Merparten av alla satsningar H22:s partners bidrar med skapar långsiktig välfärdsutveckling och livskvalitet i vår stad.

H22 bidrar till att Helsingborg blir intressant ur ett internationellt perspektiv

FN, OECD, andra städer runt om i världen har fått upp ögonen för Helsingborg, tack vare H22. Det bidrar till nya samarbeten där vi både kan lära- och dela med oss.

Ekonomiska effekter av H22 City Expo

Under de 35 dagarna kommer besökare från hela världen vilket genererar stora intäkter till det lokala och regionala närings-, kultur och föreningslivet.

Efter de 35 dagarna kan vi räkna med mycket tillresande och studiebesök vilket också skapar positiva ekonomiska effekter för Helsingborg under en längre tid.

Media värdet kommer att vara väldigt stort, och ej möjligt att beräkna på ett enkelt sätt. Strålkastarljuset på Helsingborg kommer troligen att bidra till fler inflyttningar, etableringar och satsningar i vår stad.

Alla satsningar som görs tillsammans med våra partner bidrar till utvecklingen av Helsingborg. Som stad växer vi genom att locka till oss fler människor och verksamheter. Genom att utveckla staden med utgångspunkt i välfärd och livskvalitet attraktiv stad som människor vill verka, bo och leva i vilket i sin tur påverkar skatteintäkterna.

Är H22 verkligen viktigt nu i ljuset av Corona?

Alla städer i världen står nu inför en tuff återuppbyggnad av samhället när vi väl kommer ur covid-19 krisen. H22 kommer vara ett kraftfullt verktyg för oss i Helsingborg för att just återuppbygga samhället. Med H22 som plattform kommer vi tillsammans med alla våra partners (60 st. i skrivande stund) och alla internationella samarbetspartners genomföra satsningar som ger långsiktiga effekter i Helsingborg. https://h22.se/att-satsa-pa-framtiden/

Tillbaka till toppen

Gå till Startsidan

%d bloggare gillar detta: