Öresundskraft. Detaljerad historik

Gå till Startsidan

Historik om Folkinitiativet stoppa försäljningen av Öresundskraft
Helsingborg april 2020. Jan Fredriksson

Det hela uppdagas
I Helsingborgs Dagblad e-upplaga kunde helsingborgarna den 12 februari 2019 läsa att Helsingborgs kommun inlett ett arbete för att sälja Öresundskraft. Den borgerliga alliansen bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna, stod bakom beslutet i kommunens moderbolag HSFAB. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet protesterade mot beslutet. (Fotnot 1)
Helsingborgs Stads Förvaltnings AB (HSFAB) utövar på uppdrag av kommunfullmäktige ägarrollen över bolagen som ingår i HSFAB-koncernen. Som moderbolag är HSFAB ägare av aktierna i Öresundskraft AB. Mot denna bakgrund är det styrelsen i HSFAB som kan fatta beslut om att sälja aktierna i dotterbolaget. Innan HSFAB fattar ett beslut som är principiellt eller av större vikt, såsom försäljning av aktierna i Öresundskraft, ska kommunfullmäktige ta ställning till frågan. (Fotnot 2)

Planer på att sälja Öresundskraft har funnits tidigare
Planerna på att sälja Öresundskraft fanns redan år 2000 då Sydkraft ville köpa 49 procent av bolaget. Pensionärspartiet SPI, som hade en vågmästarroll i kommunfullmäktige, sa nej till förslaget och därmed blev det inget av den gången att sälja Öresundskraft. Nästa försök var 2017, då en stor pensionsförvaltare ville köpa Öresundskraft för 7 miljarder kronor. Moderaterna ville sälja men inom alliansen var Centerpartiet tveksamt och Miljöpartiet, som ingick i den borgerliga alliansen, var inte heller intresserade. Från Socialdemokraterna blev svaret nej. Under 2018 genomför ledande tjänstemän utan ett politiskt beslut en värdering av Öresundskraft. De anlitar advokatfirman Vinge och det amerikanska konsultbolaget Alvarez & Marsal (A&M). Att den politiska ledningen inte var informerad tycker kommunstyrelsens ordförande inte är konstigt. Den här typen av initiativ ligger inom tjänstemännens ansvarsområde, menar kommunstyrelsen ordförande Peter Danielsson (M). Under valrörelsen i början av augusti tecknade kommunens ekonomidirektör Ulf Krabisch ett avtal med advokatfirman Vinge som skulle arbeta med juridiken kring en försäljning av Öresundskraft. Två dagar efter valet i september 2018 kontaktade ekonomidirektören A&M och undertecknade ett avtal med konsultbolaget, där de skulle inleda en försäljningsprocess under hösten. Därefter skulle man efter ett politiskt beslut jobba aktivt med att sälja Öresundskraft.

Sälja eller behålla?
Under valrörelsen får helsingborgarna och oppositionen inte veta att bakom kulisserna pågår förberedelser för att sälja Öresundskraft. (Fotnot 3).
Varför sälja Öresundskraft som årligen har bidragit med i genomsnitt 100 miljoner kronor per år till kommunens övriga verksamhet? Men alliansen menar, med stöd av ledande tjänstemän att kommunen inte i framtiden kan förvänta sig lika stora bidrag från Öresundskraft. Regleringen av elnätet kommer att skärpas och taket kommer att sänkas på hur höga nätavgifter energibolagen får ta ut i vinst.
Ett annat argument var att kommunallagen förhindrar Öresundskraft från att växa utanför regionen. Något som anses nödvändigt för om bolaget skall kunna överleva på en allt hårdare konkurrens på elmarknaden.
Oppositionen accepterade inte den lägesbeskrivningen. De menade att Öresundskraft var ett välskött företag med god ekonomi. Öresundskraft har kraft att klara de utmaningar som väntade, säger Gustaf Wiklund (MP) tidigare ordförande för Öresundskraft och Jan Björklund, kommunalråd för Socialdemokraterna. (Fotnot 4).
Folkinitiativet menade att när andra kommuner sålt sina energibolag, så steg priserna och därför var risken stor att det också kunde bli så i Helsingborg. Något som också stöddes av professorn i miljöekonomi Magnus Söderberg. (Fotnot 5).
Att Öresundskraft vinster skulle dala kraftigt motsägs av interna dokument som visade på motsatsen. Professor emeritus Stefan Yard ställde sig mot bakgrund av de interna uppgifterna frågande till varför kommunen vill sälja Öresundskraft. (Fotnot 6)
Folkinitiativet ansåg också i sitt valmaterial att helsingborgarna äger Öresundskraft för att det skall garantera säker leverans av el, gas, fjärrvärme med mera till rimliga kostnader och inte i första hand för att tjäna pengar. Öresundskraft sågs också som kommunens viktigaste redskap i klimatomställningen och för fortsatt utveckling av förnybar och ren energi. (Fotnot 7)

Folkinitiativet startar
Dagen efter tillkännagivandet av planerna att sälja Öresundskraft startade Bert Alfson den 13 februari en Facebooksida för att mobilisera en opinion mot försäljningen av Öresundskraft.
Detta kan vi se som starten på motståndsrörelsen som kom att gå under namnet Folkinitiativet Stoppa försäljningen av Öresundskraft.
Redan ett par dagar efter det att det blivit känt att kommunen hade för avsikt att sälja Öresundskraft startade en kritisk debatt mot beslutet på Helsingborgs Dagblads insändarsida och Folkinitiativets Facebooksida. En debatt som pågick under hela året fram till valdagen.
Den 4 mars lämnade Miljöpartiet in en motion med krav på en folkomröstning om Öresundskraft skall säljas eller inte. (Fotnot 8).
Den 7 mars kunde man i Helsingborgs Dagblad läsa att Företagarna i Helsingborg, som representerar 400 företag, främst små och medelstora, var emot en försäljning. ”Vi kan inte se vad Helsingborgs stad får ut av detta, möjligtvis kapital på kort sikt, säger ordförande Folke Straube”. (Fotnot 9).

Folkets fullmäktige
Den 20 mars tillkallade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet till Folkets fullmäktige på Stadsbiblioteket. Tanken var från början att hålla mötet på Rådhuset men det blev nej från kommunens sida. Ett 100-tal personer deltog på mötet och det beslutades att starta en namninsamling med kravet på en folkomröstning om Öresundskraft skulle säljas eller inte. På mötet framfördes många kritiska inlägg mot förslaget att sälja energibolaget. Bert Alfson hade med sig förslag till namnlistor. Ett tjugofemtal personer anmälde sitt intresse att delta i namninsamlingen. Med detta var namninsamlingen igång. (Fotnot 10).
Den 20 mars blev startpunkten för namninsamlingen med namnet Folkomrösta om Öresundskraft. (Fotnot 11).
Namnlistan var utformad efter de krav som ställs i lagen om lokala folkomröstningar. För att en underskrift skall bli godkänd måste det finns ett datum, en namnteckning, namnförtydligande, gatuadress, ort och personnummer med 10 siffror. Det var endast de namnunderskrifter där undertecknarna var mantalsskrivna i Helsingborgs kommun som räknades.

Namninsamlingen
Under mars till maj månad pågick ett intensivt insamlade av namn runt om i Helsingborgs kommun. Överallt kunde man se folk med gula västar och namnlistor med texten Rädda Öresundskraft. De insamlade namnlistorna kontrollerades noggrant så att allt var korrekt
enligt de krav som ställdes. För att insamlingen skulle kunna ligga till grund för att kräva en folkomröstning krävdes 11 000 namn.
Den 12 juni klockan 13:00 överlämnade Bert Alfson, som fungerade som en inofficiell talesman för namninsamlingen, 14 579 namnunderskrifter till kommunfullmäktiges ordförande. Med råge hade Folkinitiativet samlat in de namnunderskrifter som krävdes.

Styrgrupp bildas
Den 27 juni samlades en grupp personer hemma hos Bert Alfson och bildade en formell styrgrupp för att förbereda Folkinitiativets valarbete. Gruppen bestod av Bert Alfson, Catherine Borgkvist, Jan Fredriksson, Krister Danell, Lennart Hellberg, Lennart Pettersson och Per Örnell.
På mötet diskuterades bland annat hur styrgruppen skulle använda sociala medier och hur vi når ut till invandrare och ungdomar. Bert hade börjat lägga upp en hemsida där intresserade skulle kunna hitta viktigt valmaterial och annat valmaterial som var av intresse för folkomröstningen.
Ludwig Borgkvist och Rasmus Wahlgren skulle hjälpa oss med tekniska frågor kring vår hemsida och andra sociala medier. Krister Danell fungerade som revisor för vår penninginsamling och hur vi skötte ekonomin. Vid styrgruppens första möte efter sommaren den 28 augusti anslöt sig Peter Danielsson till styrgruppen och i oktober kom också Karin Wislander att ingå i styrgruppen.
Under hösten sker bortfall i styrgruppen av olika skäl. Styrgruppen kom fram till kampanjens slut kom att bestå av Bert Alfson, Jan Fredriksson, Lennart Hellberg, Lennart Pettersson, Per Örnell, Peter Danielsson och Karin Wislander.

Praktiska arbetet tar vid
Vid mötet den 28 augusti började konkreta planer inför valrörelsen dras upp. Hur kan vi samarbeta med Nej-partierna? För att driva valarbete behövs pengar till flygblad och annonser. Mötet beslutade att starta en insamling på Facebooksida. Det beslutades också att skicka ut en inbjudan till samtliga partier att inför folkomröstningen göra ett gemensamt flygblad där de får möjlighet att ge sina bästa argument för ett JA eller NEJ till en försäljning av Öresundskraft. Detta skickas ut till medborgarna som en neutral information.
Vid nästa möte den 18 september beslutades att dela ut flygblad där Folkinitiativet ger sin syn på varför det är fel att sälja Öresundskraft. Det beslutades att trycka upp 14 000 flygblad, lika många som skrev under namnlistorna, och dela ut dem under tre dagar i början av oktober. Ett förslag till kampanjknapp visades upp och godkändes.
På styrgruppens möte den 14 oktober rapporterades att 5000 flygblad delats ut och att de gav ett bra gensvar. Styrgruppen hade fått besked från kommunen att det inte gick att få ut avtalet mellan Helsingborgs kommun och de anlitade konsulterna som skulle arbeta med försäljningen av Öresundskraft. En rapport presenterades som visade vad olika reklamalternativ som en banner på HD.se, Storbildsfönster på Drottninggatan med flera alternativ skulle kosta. Styrgruppen beslutade att vända sig till samtliga företag i Helsingborg för att be dem sponsra Folkinitiativets valarbete. Förslaget om att samordna vårt arbete med nejpartierna hänsköts till efter det att kommunfullmäktige beslutat om att genomföra en folkomröstning.

Fullmäktige röstar om folkomröstning eller ej.
Den 22 oktober var dagen då kommunfullmäktige skulle besluta om det skulle bli en folkomröstning eller ej. Inför kommunfullmäktiges möte demonstrerade helsingborgare iklädda gula västar och med skyltar med texten ”Stoppa försäljningen av Öresundskraft”. Kommunfullmäktige beslutade att genomföra en folkomröstning om Öresundskraft skulle säljas eller inte. Bakom beslutet stod sex av fullmäktiges åtta partier. Moderaterna och Liberalerna röstade emot. (Fotnot 12)
Den stora stridsfrågan inför fullmäktiges möte var hur valsedlarna skulle utformas. De fyra borgerliga partierna tillsammans med Sverigedemokraterna hade föreslagit att det skulle vara en text där de förklarade syftet med att sälja Öresundskraft. Det hade mötts med kritik om att de försökte rigga valet med en valsedel som bara gav JA-sidans argument. Detta förslag drogs tillbaka av kommunstyrelsens ordförande under kommunfullmäktiges sammanträde för en valsedel med JA eller NEJ till försäljning av Öresundskraft. Därmed får Helsingborg en historisk folkomröstning. Det är första gången en namninsamling leder hela vägen fram. (Fotnot 13)
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna hade tidigare sagt att de inte lovade följa valresultatet. ”De vill göra en helhetsbedömning” av hela frågan och där skulle valresultatet ingå. (Fotnot 14).
Dessutom måste antalet valdeltagare uppgå till minst 51 procent för att Sverigedemokraterna skall acceptera valresultatet. Sverigedemokraterna som inte tillhör något av de politiska blocken men var för en försäljning av bolaget fick på detta sätt en nyckelroll i valprocessen. (Fotnot 15)

Protester och överklaganden
Folkinitiativet tillsammans med oppositionen och Centerpartiet i fullmäktige protesterade mot beslutet att lägga valet den 12 januari i direkt anslutning till jul- och nyårshelgen. Det kunde negativt påverka antalet som går och röstar. Istället ville man att valet skulle hållas den 9 februari. (Fotnot 16).
För att försöka få valdagen ändrad sände Per Örnell på uppdrag av Folkinitiativet den 5 november in en överklagan till Förvaltningsrätten om valet av valdag, för lite tid för förtidsröstning och att det var färre röstlokaler än vanligt. Rätten kom snabbt med ett utslag där man konstaterade att kommunen inte brutit mot några lagar. (Fotnot 17).
Folkinitiativet ville också få det rättsligt prövat om kommunstyrelsen brutit mot Lagen om Offentlig upphandling (LOU) när man anlitade advokatfirman Vinge och konsultfirman Alvarez & Marsal för att genomföra försäljningen av Öresundskraft. Därför lämnades en anmälan av Per Örnell in till Konkurrensverket. Målet är ännu inte avgjort men Konkurrensverket har valt ut det för en fördjupad granskning.
(Fotnot 18).
Den 18 november lämnade Per Örnell för Folkinitiativets räkning in en överklagan till Förvaltningsrätten i Malmö angående, att ekonomidirektör Ulf Krabisch den 11 september 2018 undertecknade ett avtal mellan Helsingborgs kommun och konsultfirman Alvarez &Marsal Nordics AB om att inleda en försäljning av Öresundskraft AB samtliga aktier. Per Örnell menade att i och med avtalet undertecknades hade försäljningsprocessen inletts och då borde Helsingborgs Stads Förvaltnings AB, efter klartecken från Kommunstyrelsen/-kommunfullmäktige, varit de som skulle undertecknat avtalet. Att ekonomidirektören ensam undertecknade avtalet står i strid med kommunallagens 3 kap. 16§, 5 kap. 1§, 6 kap. 1§ samt 8 kap. 4§ i aktiebolagslagen, skriver Per Örnell. I och med överklagandet har Förvaltningsrätten inlett en laglighetsprövning om det ingångna avtalet. (Fotnot 19)
På Folkinitiativets hemsida lanserades den 1 december Julkalendern. Här kunde man varje dag fram till julafton få en kommentar till förslaget att sälja Öresundskraft av olika helsingborgare.

Vem köper och för hur mycket?
På initiativ av Folkinitiativet krävde 12 tidigare kommunalpolitiker i Helsingborg från olika partier i ett debattinlägg i Helsingborgs Dagblad den 3 december att kommunen skulle stoppa försäljningen av Öresundskraft. ”Det är inte ansvarsfullt att kortsiktigt förbättra Helsingborgs kommunala ekonomi genom illa förankrade utförsäljningar”, skriver de i HD. (Fotnot 20).
Under första halvan av december delade folkinitiativets medlemmar ut 20 000 flygblad till hushållen i Helsingborg och de mindre orterna som ingår i kommunen.
På HSFAB mötet den 3 december presenterades ett bud på 12,2 miljarder kronor för Öresundskraft. Den tilltänkte köparen presenteras som en svensk förvaltare av pensionskapital. Den intresserade köparen vill vara anonym till dess att ett beslut har fattats om att sälja bolaget. Om det blir någon försäljning eller inte avgörs på kommunfullmäktiges möte den 26 februari nästa år. Det innebar att valrörelsen fick bedrivas utan att helsingborgarna fick veta vem den tilltänkte köparen var. Centern, som inte har någon representant i HSFAB, skulle ta ställning till förslaget på ett medlemsmöte den 16 december sa kommunalrådet Peter Jansson.
Merparten av de 12,2 miljarderna skulle placeras i en stiftelse. Kommunens ledning räknar med att den årliga avkastningen skall ligga på 250–290 miljoner kronor. (fotnot 21).
Kommunen hade ännu inte gjort någon konsekvensanalys av vad det skulle innebära för kommunen att sälja ett av sina viktigaste företag. Vilka konsekvenser får det för abonnenterna, kommunens miljöarbete och möjligheten att bedriva ett långsiktigt arbete för en miljövänlig energiförsörjning? (Fotnot 22).
AMF är det pensionsbolag som vill köpa Öresundskraft kan Helsingborgs Dagblad avslöja den 7 december. Det är först nu som helsingborgarna får veta vem den tilltänkte köparen är. I ett flygblad från Folkinitiativet ställs frågan: ”Varför vill någon betala 12,2 miljarder för Öresundskraft?” ”Varför placerar de då inte sitt kapital i aktie, fonder och stiftelser istället för Öresundskraft” frågar man sig. ”Vi har ju under 10 månader fått höra från olika politiker att man får bättre och säkrare avkastning på kapital genom att ha det i placerade i stiftelser än i Öresundskraft”. ”Har politikerna kunskaper som proffsen inte känner till?” (Fotnot 23).
Hyresgästföreningen säger nej till en försäljning av Öresundskraft. En utförsäljning skulle förmodligen innebära högre kostnader för alla hyresgäster. Det är också risk att hyrorna påverkas, fastighetsägarna kommer ju också få ökade kostnader, säger man till Helsingborgs Dagblad den 14 december. (Fotnot 24)

Motståndet ökar
Den 16 december säger Centerpartiets medlemmar nej till en försäljning av Öresundskraft. Det var rådigheten över bolaget samt arbetet kopplat till miljö och klimat för Helsingborg och dess invånarna som var de tyngsta argumenten i debatten, säger Peter Janson kommunalråd för Centerpartiet. (Fotnot 25)
Sista veckan i december skickade Folkinitiativet ut valmaterial till samtliga hushåll i Helsingborgs kommun, ca 70 000.
Tisdagen den 7 januari beslutade Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp att säga ja till en försäljning av Öresundskraft. (Fotnot 26)
Helsingborgs Dagblad arrangerade på torsdagen den 9 januari en debatt inför folkomröstningen. De som deltog var Peter Danielsson (M) Maria Winberg Nordström (L) Michael Rosenberg (SD), Jan Björklund (S) och Bert Alfson (Folkinitiativet Stoppa försäljningen av Öresundskraft). (Fotnot 27).
Under veckorna 52 och 2 hade Folkinitiativet annonskampanj i Lokaltidningen Helsingborg bestående av 1 helsidesannons, 1 halvsidesannons samt 1 kvartssidesannons varje vecka.

Röstningen börjar
Torsdagen den 2 januari startade förtidsröstningen i den historiska folkomröstningen om Öresundskraft skall säljas eller inte. Den första dagen förtidsröstade 3300 personer. (Fotnot 28).
I elva dagar bedrev Folkinitiativet tillsammans med oppositionen var för sig ett intensivt valarbete. Den borgerliga alliansen och Sverigedemokraterna bedrev inget valarbete. Liberalerna uppmanade sina väljare att stanna hemma. ”Det var den bästa ja-rösten”, uttalade Maria Winberg Nordström i den av Helsingborgs Dagblad arrangerade valdebatten.
Folkinitiativet organiserade valarbetare i pass på Väla och vid Stadsbiblioteket där man kunde förtidsrösta och uppmanade folk att gå och förtidsrösta. På valdagen fanns valarbetare runt om i stan och uppmanade folk att gå och rösta.

Valresultatet
På valkvällen den 12 januari kring 22:30 presenterades ett preliminärt valresultat. Sammanräkningen visade att 56 556 personer hade röstat, vilket är 50,06 procent av de röstberättigade. Totalt var 112 981 personer röstberättigade i denna folkomröstning i Helsingborgs kommun. På tisdagen den 14 januari 2020 presenterar valnämnden det slutliga förslaget. 56 622 personer hade röstat, vilket är 50,12 procent av de röstberättigade. 54 564 röstade NEJ och 1914 röstade JA, 144 röster var ogiltiga. Det innebar att 96,37 procent hade röstat nej till en försäljning av Öresundskraft och 3,38 hade röstat ja. 0,25 procent av de inlämnade röstsedlarna var ogiltiga. Totalt var 112 981 personer röstberättigade i denna folkomröstning i Helsingborg. (Fotnot 29)
En analys på valdistriktsnivå visar att i områden med stark borgerlig majoritet hade det högsta valdeltagandet, uppemot 68 procent. Precis som i kommunen i övrigt var det omkring 96 procent som röstade nej till en försäljning. (Fotnot 30)
Även i områden där Sverigedemokraterna är starka var det ett starkt valdeltagande och ett kraftigt nej till att sälja Öresundskraft. (Fotnot 31).

Förlorarna erkänner sig besegrade
Måndagen den 13 januari 11:15 meddelar Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna att de drar tillbaka förslaget att sälja Öresundskraft. De erkänner sig besegrade i en historisk folkomröstning. ”Budskapet från helsingborgarna är tydligt. Vi kommer att respektera det”, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson. (Fotnot 32).
Valexperten vid Lunds universitet Anders Sannerstedt säger att ”folkomröstningen i Helsingborg kommer att sticka ut när man ska titta på olika valresultat i framtiden.” (Fotnot 33)

Krav på extern revision
I Helsingborgs kommun kan helsingborgare lämna in förslag på hur Helsingborg kan utvecklas. Om tillräckligt många helsingborgare gillar förslaget skickas det vidare till stadens politiker. På styrgruppens möte den 13 februari beslutades att Folkinitiativet genom Bert Alfson skulle skicka in ett förslag med krav på att en extern revision tillsätts för att gå igenom hur försäljningsplanerna och handläggningen av ärendet har gått till. Beslut togs också att lämna in en motion ”angående försäljning av infrastruktur”. Motionen skrevs mot bakgrund av erfarenheter från hur den planerade försäljningen av Öresundskraft gått till. Att medborgarna inte fick veta något före valet och på detta sätt kunnat välja ett parti som svarade mot deras uppfattning om förslaget att sälja Öresundskraft. Motionen skickades också till samtliga partier i kommunfullmäktige. Förslaget stoppades den 28 februari av en kommunal tjänsteman innan kommunen fick en möjlighet att ta ställning till motionen. (Fotnot 36).

Kommunen bestrider överklagande.
Den 12 februari 2020 bestrider kommunstyrelsens Folkinitiativets överklagan till Förvaltningsrätten och hävdar att ekonomidirektörens undertecknande av avtalet endast utgjorde en inledande fas i försäljningsprocessen och står därmed inte i strid med de av Per Örnell angivna paragraferna. Bakom kommunstyrelsen beslut står Peter Danielsson (M), Julia Persson (M), Christian Orsing (M), Peter Jansson (C), Lars Thunberg (KD), Maria Winberg Nordström (L), Pontus Andersson (SD), Michael Rosenberg (SD). Mot beslutet röstade Jan Björklund (S), Anna Ingers (S), Ali Shibl (S), Maria Ward (S) och Marcus Friberg (MP). (Fotnot 37).
Per Örnell lämnade den 27 februari in ett yttrande till Förvaltningsrättens över Helsingborgs kommuns svar till Förvaltningsrätten. Örnell hävdar att försäljningsprocessen de facto hade inletts i och med att avtalet undertecknades den 11 september 2018. (Fotnot 38).

Det blir inget beslut om försäljning
Den 28 februari var det inplanerat att kommunfullmäktige skulle ta ställning till om Öresundskraft skulle säljas eller inte. Men då Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna redan den 14 januari dragit tillbaka sitt förslag fanns denna fråga inte på dagordningen. Detta innebar att Folkinitiativet Stoppa försäljningen av Öresundskraft uppnått sitt mål. Som en konsekvens av detta beslutade styrgruppen för Folkinitiativet den 28 februari 2020 att upplösa Folkinitiativet.

Helsingborg 2020-04-06
Jan Fredriksson

Tillägg gjort i efterhand av Bert Alfson

Begäran om extern revision
Ett av de sista besluten Styrgruppen fattar är att det ska göras en skrivelse till de politiska partierna med en begäran om att det genomförs en extern revision om händelserna och besluten kring förslaget till försäljning av Öresundskraft.
Den 14/2-20 skickas ett förslag till detta till samtliga partierna i Helsingborg. Inget parti tog upp frågan till beslut i Fullmäktige.
Ungefär samtidigt lämnar Bert Alfson in ett Helsingborgsförslag om att det ska göras en extern revision.
Den 28/2 kommer besked om att förslaget inte kommer att tas in som ett Helsingborgsförslag. Motiveringen till detta sägs vara att kommunrevisionen redan 4/11-19 gjort offertförfrågan till externa revisionsföretag om de var intresserade av att genomföra revision men inte fått några svar. Beslutet om att avvisa Helsingborgsförslaget fattas helt på tjänstemannanivå.
När Helsingborgs Dagblad börjar fråga om orsaken till att förslaget inte får läggas fram ändrar kommunen motiveringen till att:
”Stadsrevisionen fullgör sitt uppdrag självständigt. Varje revisor är oberoende i förhållande till såväl granskade nämnder och styrelser som till uppdragsgivaren kommunfullmäktige.
Det gör att ditt förslag inte faller inom ramen för ett Helsingborgsförslag och således inte kan publiceras.”

Aktionsvecka inleds för extern revision
Eftersom partierna inte brytt sig om uppmaningen att väcka frågan om extern revision och tjänstemännen stoppat frågan som Helsingborgsförslag fattas beslut den 22/5-20 om att skriva ett öppet brev till partierna med krav på en extern revision. Medborgarna ska dessutom erbjudas möjlighet att delta i undertecknandet av det öppna brevet. Därför ordnas en möjlighet att digitalt underteckna brevet under perioden 23-29/5. Samtidigt ges möjlighet för medborgarna att personligen underteckna brevet under 25-29/5 på Stortorget i Helsingborg mellan 12:00-13:00.
Den 1/6 2020 lämnas så brevet in till kommunen tillsammans med ca 400 underskrifter och kopia på brevet skickas till partierna med information om att originalet tillsammans med bilagorna med underskrifter finns att ta del av på Rådhuset.

Tillbaka till toppen

Gå till Startsidan

Fotnot
1 Helsingborgs Dagblad 2019-02-12.
2 Helsingborgs kommuns hemsida. Beskrivning av hur beslutsprocessen att sälja Öresundskraft gick till.
3 Helsingborgs Dagblad 2019-07-20
4 Helsingborgs Dagblad 2019-02-21.
5 Helsingborgs Dagblad 2019-12-09.
6 Helsingborgs Dagblad 2019-12-09.
7 Se valmaterial Helsingborgs stadsarkiv.
8 Helsingborgs Dagblad 2019 03-05.
9 Helsingborgs Dagblad 2019-07-20.
10 Helsingborgs Dagblad 2019-03-20.
11 Se namninsamlingslista Helsingborgs stadsarkiv.
12 Helsingborgs kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-22 dnr 00591/2019.
Helsingborgs Dagblad 2019-10-23.
13 Helsingborgs kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-22 dnr 00591/2019.
Helsingborgs Dagblad 2019 10-23.
14 Helsingborgs Dagblad 2019-08-17.
15 Helsingborgs Dagblad 2019-07-22.
16 Helsingborgs kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-22 dnr 00591/2019.
Helsingborgs Dagblad 2019-07-22.
17 Förvaltningsrätten i Malmö dir.nr 12980–19, dom.nr. 128983–19.
18 Konkurrensverket dir.nr 777/2019.
19 Förvaltningsrätten i Malmö dir. nr:13625–19.
20 Helsingborgs Dagblad 2019-12-03.
21 Helsingborgs Dagblad 2019-12-04.
22 Helsingborgs Dagblad 2019-12-04.
23 Se informationsblad Helsingborgs stadsarkiv.
24 Helsingborgs Dagblad 2019-12-14.
25 Helsingborgs Dagblad 2019-12-07.
26 Helsingborgs Dagblad 2020-01-07.
27 Helsingborgs Dagblad 2020-01-09.
28 Helsingborgs Dagblad 2020-01-03.
29 Helsingborgs kommuns hemsida Folkomröstning om Öresundskraft.
30 Helsingborgs kommuns valnämnd.
31 Helsingborgs kommuns valnämnd.
32 Helsingborgs Dagblad 2020-01-14.
33 Helsingborgs Dagblad 2020-01-13
36 Helsingborgs Dagblad 2020-03-03
37 Helsingborgs Kommunstyrelse Dnr 00710/2019.
38 Förvaltningsrätten i Malmö mål nr:13625–19 Per Örnell Helsingborgs kommun.


%d bloggare gillar detta: