Hotell på Gröningen

Gå till startsida
Tillbaka till historikregister

Till historien om planer på spa-anläggning på Gröningen
Till tidningsartiklar om spa-anläggningen
Till tidningsartiklar om hotellplanerna

Här är en historisk beskrivning över turerna kring Karantänstomten och planerna på att bygga hotell på densamma.
Denna historik är sammanställd av ”Projektgruppen Rädda Gröningen”

SPELET OM KARANTÄNTOMTEN
Ett oavslutat drama om ett hotellbygge vid Gröningen i Helsingborg

Den gamla karantänbyggnaden från 1917 är en kvarleva från tiden när norra hamnen var en aktiv handelshamn och den norra bangården bredde ut sig mellan havet och järnvägsviadukten. När bangården avvecklades, i samband med citytunnelbygget, och norra hamnen omgestaltades från magasinsbyggnader till bostadshus, blev ytorna lediga för exploatering. Så låt oss se vad som har passerat sedan dess.

2005
Fastighetsbolaget Brinova har blivit ägare till gamla karantänbyggnaden och vill bygga spa och hotell på tomten, som ägs av staden. Brinova har ett 20-årigt tomträttsavtal. Wingårds arkitektkontor tar fram ett förslag till ett femvåningshotell med hundra rum och ett genombrott i Parapetenmuren ingår i förslaget. En politisk majoritet backar först upp projektet och en planprocess inleds. Efter protester och krav om folkomröstning hårdnar det politiska motståndet.

2006
Det borgerliga blocket tar makten och lägger hotellplanerna på is.

2007
Peter Danielsson (M) meddelar att man inte tänker gå vidare med hotellplanerna – ”extremt otroligt
Staden rustar upp och bygger om kallbadhuset Kallis vid Gröningen utan spa.
Brinova köps upp av Backahill.

2015
Oktober
Staden inleder samrådsförfarande om en ny stadsplan för Gröningen som då inkluderar Karantäntomten.
Samrådsförslaget tillåter en huvudbyggnad med samma utbredning som karantänbyggnaden och en totalhöjd om 13 meter. En begränsad komplementbyggnad får vara högst 8 meter. Vid kontrollmätning uppmäts karantänbyggnadens höjd till 10 meter. Stadsbyggnadskontoret påpekar vid förfrågan att totalhöjden beräknats med utgångspunkt från en högsta punkt på byggnaden – en TV antenn.
Som motförslag föreslår Backahill ett hotell med två vinkelställda byggnader och en total höjd av 15 meter.

November
Backahill meddelar att man skrinlagt planerna på hotell. Planförslaget är alltför restriktivt för att driva en kommersiell verksamhet med hotell och spa.

2016
Ett omarbetat förslag till stadsplan presenteras och karantäntomten utgår ur detaljplanen. Denna skall staden utveckla i samråd med ägarna till byggnaden Backahill.

2017
Mars
Backahill presenterar sina planer och krav. Man vill ta ett helhetsgrepp för att ersätta sommarrestaurangerna Beach Club och Mölleexpressen med ett hotell med minimum 100 rum, spa och restaurang. Man vill även se förslag till hur det kan bli en mötesplats för helsingborgarna. ”Helsingborg saknar ett hotell som man reser till för hotellets skull” – Anders Nelson VD Backahill.
Kommunstyrelsen beslutar om ett ramavtal med Backahill, där tre arkitektbyråer på deras uppdrag skall rita på hotellförslag och Backahill får en option på ett förlängt tomträttsavtal på mellan 40-60 år.

Oktober
Backahill presenterar tre olika arkitektförslag till hotell. Den högsta byggnaden är drygt 53 meter och hotellet planeras för 120 rum.
Samhällsplaneringsenheten samordnar inkomna synpunkter från allmänheten och berörda. En utvärderingsgrupp bildas med representanter från staden, Samhällsplaneringsenheten, Stadsarkitekten, Turistchefen och representanter från Backahill.
Allmänheten och berörda uppmanas lämna synpunkter på de tre hotellförslagen. Staden presenterar detta som om ett beslut redan tagits om att ett hotellbygge. Helsingborgarna uppmanas att välja mellan arkitektförslagen – inte ha synpunkter på hur karantäntomten skall användas.

December
Samhällsplaneringsenheten meddelar att ett av förslagen skall byggas på Gröningen. Ett förslag förkastas medan de två övriga skall omarbetas av arkitektbyråerna inom en tvåmånadersperiod. Allmänhetens synpunkter redovisas och en majoritet är frågande eller negativa när det gäller påverkan på Gröningen, trafiksituationen och sikten från landborgen.

2018
Mars
Backahill försöker tillmötesgå en växande kritisk opinion och avslöjar att man nu ser på hur verksamheten skall kunna utvecklas för att ge något mervärde till det ”folk och flöde” som finns på Gröningen. Mer info lovas i mitten av mars, men några konkreta planer redovisas inte.
Partiföreträdare uttrycker sig avvaktande positiva till hotellplanerna. Peter Danielsson (M) – De båda förslagen tillför Gröningen och staden något positivt. Vägvalet är mellan högt och litet avtryck och ett bredare. En avvägning som politik, tjänstemän och Backahill får göra.

Upprop ”Rädda Gröningen” lanseras av oroliga helsingborgare. En upplysningskampanj om hur spelet har bedrivits för att lugna kritiker, och en mer verklighetsanknuten bild av effekterna på Gröningen och Strandpromenaden publiceras på Facebook. Ett opolitiskt nätverk av engagerade medborgare växer sig allt starkare och insändarsidorna på HD börjar fyllas av kritiska kommentarer. Bland kritikerna finns allt ifrån idrottsrörelsen, fristående arkitekter och samhällsplanerare till en bred allmänhet som ser Gröningen som en ovärderlig grön lunga och rekreationsplats.

Backahill meddelar nu att hotellförslagen blir lägre och ska ta hänsyn till siktlinjerna. Inga nya förslag presenteras men nya skisser ska vara framme till den 20:e mars.”Det blir en avvägning, ju bredare och lägre man gör byggnaden, desto mer utsikt tar den. Ju högre desto mer skugga” – Dag Thulin, Backahill

April
”Rädda Gröningen” presenterar en hemsida på nätet där helsingborgarna kan lämna synpunkter på hur karantäntomten kan användas. Skuggefekter och påverkan på siktlinjerna redovisas mot bakgrund av Backahills presenterade arkitektförslag.
Backahill anklagar ”Rädda Gröningen” för att sprida ”fake news” och lovar att återkomma med omarbetade arkitektförslag som varken är 17 våningar höga eller skuggar Gröningen.
Partierna svarar på frågan om hotellplaner på Gröningen. V och Mp vill se något annat än hotell, C och L vill skydda Gröningen och avvaktar nya förslag. S vill bevara Gröningens särprägel och utveckla platsen om trafiksituationen tillåter. SD är positiva till hotell men vill se nya förslag som inte är för dominerande. M vill pröva Backahills förslag och stödjer besöksnäringens utveckling men nya kvaliteter för helsingborgarna efterlyses. KD ser gärna ett hotell och tror inte att det föreslagna hotellet påverkar Gröningen mer än marginellt.
Socialdemokraterna gör en opinionsmätning på Gröningen om hotellplanerna – en stor majoritet är emot. Partiet tar dock inte ställning nu.

Maj
Samhällsplaneringsenheten meddelar att även de omarbetade hotellplanerna blir för dominerande och det råder politisk enighet om att inte gå vidare. Backahill meddelar att parterna står för långt ifrån varandra för att driva projektet vidare. Ramavtalet som staden slutit med Backahill om ett förlängt tomträttsavtal förfaller, och nuvarande avtal som går ut 2020 är uppsagt.
Staden skall nu ta ett omtag och ser förutsättningslöst på hur tomten kan användas, men vissa ramar kommer att gälla. Backahill ser inget intresse i att fortsätta diskutera alternativ för karantäntomten.
Peter Danielsson (M) – Klokt att stoppa projektet när stadens och helsingborgarnas intressen krockar med Backahills ambitioner. Vi ville pröva det här och det gjorde vi, men våra intressen kunde inte mötas.
”Rädda Gröningen” uppmanar nu helsingborgarna att vara kreativa och lämna förslag, via sin hemsida, på hur tomten kan användas. Partierna uppmanas också att presentera sina ambitioner och ta ställning till hur tomten skall användas.

2020
November
Brand utbryter i karantänbyggnaden med skador på bjälklag och inredning. Mark- och Exploateringsenheten meddelar att planer fortfarande saknas för byggnaden, men att målet är att den skall bevaras. Från de politiska partierna finns ännu inga förslag som offentliggjorts.

2021
Februari
Jan Björklund (S) gör ett uttalande i nätforumet ”Helsingborg Förr & Nu” – Karantäntomten ska vara en del av Gröningen och behöver rustas upp gärna som en skuggig plats. Om byggnaden ska vara kvar ska den rustas upp. En sak är säker vi ska inte bygga ett stort hotell där.

Tillbaka till toppen

Planer på att bygg en spa-anläggning på Gröningen

Turerna kring Gröningen är ännu mer omfattande än stridigheterna kring Karantänbyggnaden. Under H99 så var Gröningen en parkeringsplats, och de 10 kr som betalades i parkeringsavgift skulle gå till att anlägga en parkeringsplats. När inte Staden sedan anlade en parkering så blev det uppror för det – HD skrev ett antal artiklar i frågan. Den stora proteststormen 2005 gällde framför allt Spa delen en 90 meter lång byggnad med ett högt bågformat tak, placerat över spel- och lekytor som skulle inte bara ta viktiga allmän ytor i anspråk, utan skugga Gröningen på kvällstid.
Det anordnades namninsamlingar med krav på en folkomröstning.
Under flera år pågick diskussionerna om denna eventuella spa-anläggning och det folkliga motståndet var stort.

Till tidningsartiklar kring planerna på att bygga spa-anläggning

Tillbaka till toppen

Här är en sammanställning över vad massmedia skrivit om de tidigare planerna om att bygga hotell på Gröningen.

2018-05-02 HD
Hotellbygge vid Gröningen blir för stort – kommunen backar och börjar om

2018-04-29 HD
Helsingborgarna tycker till om hotellplaner

2018-03-05 HD
Här är partierna som bytt fot – de flesta positiva till hotell vid Gröningen

2018-03-04 HD
Planerna på hotellet vid Gröningen väcker motstånd – då och nu

2017-12-01 HD
Semifinal i hotellkampen – dessa förslag tävlar om Gröningen

2017-10-17 HD
Ulf Kristiansson: ”Vi får vara med och bestämma. Lite. Kanske”

2017-10-10 HD
Helsingborgarna och Backahill har en favoritlösning för hotellet vid Gröningen

2017-10-07 HD
Nu får helsingborgarna tycka till om storbygge på Gröningen

2007-05-07 HD
Ingen folkomröstning om Kallis

2006-10-20 HD
Tusentals vill påverka Gröningen

2006-07-15 HD
Politisk majoritet för ett nytt spa och hotell

2006-02-07 HD
”Vi vill ha Kallis och inget spa”

2005-09-10 HD
Krav på folkomröstning om Gröningen-Kallis

2005-08-28 HD
Nya Kallis på väg med spa och hotell

2005-04-19 HD
Gröningen kan få spa med hotell

2004-09-09 HD
Arkitekter tävlar om spa-projekt

Tillbaka till toppen

Tillbaka till historikregister

%d bloggare gillar detta: